Przetargi.pl
Zakup kosiarki do koszenia poboczy

Powiat Kaliski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Plac Św. Józefa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kaliski
  Plac Św. Józefa 5 5
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kosiarki do koszenia poboczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup kosiarki bijakowej przeznaczonej do koszenia poboczy. Kosiarka musi spełniać następujące wymagania: 1) fabrycznie nowa - rok produkcji 2011r. 2) szerokość koszenia od 160 do 180 cm 3) możliwość koszenia prawostronnie 4) współpraca z ciągnikiem o mocy do 70 KM 5) zawieszenie - trzypunktowy układ zawieszenia ciągnika 6) zakres koszenia minus 65 st., plus 90 st. 7) element koszenia - rotor z rury grubościennej, o grubości ścianki 8-10 mm, ułożyskowiony, o średnicy od 160 do 170 mm 8) noże - bijaki tnace stalowe o twardości min. 42 Hrc 9) możliwość rozdrabniania gałęzi - krzewów o grubości do 10 cm. 10) element zabezpieczenia głowicy tnącej - wałek kopiujący ułożyskowiony z rury grubościennej o grubości ścianki 8-10 mm, o średnicy min. 160 mm 11) możliwość stosowania kilku rodzajów noży tnących 12) podnoszenie zespołu tnącego przy napotkaniu przeszkody 13) odchylanie zespołu tnącego przy najechaniu na przeszkodę 2. Kosiarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji. 3. Dostawa kosiarki nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV : 34920000-2 5. Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na kosiarkę, licząc od dnia odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://pzkalisz.peup.pl/zamowienia.seam?trejId=216
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach