Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W m. KOPANKI

Gmina Opalenica ogłasza przetarg

 • Adres: 64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4477281 , fax. 61 4477584
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opalenica
  ul. 3 Maja 1 1
  64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4477281, fax. 61 4477584
  REGON: 63125883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opalenica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W m. KOPANKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W m. KOPANKI. Opis przedmiotu zamówienia - zakres prac obejmuje przebudowę wewnętrznych pomieszczeń (powierzchnia użytkowa około 140 m2), związaną z połączeniem pomieszczenia magazynowego z główną salą spotkań poprzez wyburzenie ściany nośnej dł. 4m oraz wykonanie obudowanego podciągu stalowego i wykonanie nowych podłoży i posadzek dla wyrównania poziomu w całości obiektu. Ponadto przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie nowych ścianek działowych. W zakres robót wchodzi również częściowa wymiana stolarki okiennej (5 szt.) i wszystkich drzwi wewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych i przebudowa drzwi aluminiowych do byłego pomieszczenia magazynowego. Ponadto wymieniona zostanie cała instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych z wymianą źródeł światła. Przebudowana do nowych warunków instalacja sanitarna - wodno kanalizacyjna, oraz rozbudowana instalacja gazowa. Prace wykończeniowe to wykonanie okładzin z płytek ściennych, wykonanie szpachlowania, malowania ścian i sufitów. Prace zewnętrzne to wykonanie poszerzenia schodów i podestu przed wejściem wraz z balustradami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 6.000,00 zł, (słownie:sześćtysięcyzł.0/100gr) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 98 1020 4144 0000 6202 0007 2090 w banku PKO BP S.A. Oddział Nowy Tomyśl. Na przelewie należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, o którym mowa wyżej. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, pokój nr 01, przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować zapłatę kwot w nich określonych, na każde wezwanie zamawiającego, w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu rękojmi za wady powyżej 3 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opalenica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach