Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w miejscowości Lwówek, wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w ul. Ogrodowej, nr sprawy RG.271.03.01.2016.ZJ

Gmina Lwówek ogłasza przetarg

 • Adres: 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4414024 , fax. 061 4414212
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek
  ul. Ratuszowa 2 2
  64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4414024, fax. 061 4414212
  REGON: 00053041300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w miejscowości Lwówek, wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w ul. Ogrodowej, nr sprawy RG.271.03.01.2016.ZJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej - ul. Słonecznej w Lwówku na odcinku od km 0+000 do km 0+484,1 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ogrodowej na od km 0+000 do km 0+181,6 których zarządcą i właścicielem jest Gmina Lwówek. Przedmiot zamówienia zostaje przedstawiony za pomocą projektowej dokumentacji technicznej - projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej siwz, roboty wykonywane będą na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu (co winno nastąpić zdaniem zamawiającego najpóźniej do końca lipca 2016r.). Szczegółowe zakresy robót do wykonania zostały przedstawione w opracowaniach zawierających: branżę drogową, a w niej w; - opisie technicznym, - planie zagospodarowania terenu, - planie podłużnym przebudowy ul. Słonecznej, - przekrojach normalnych przebudowy ul. Słonecznej, - przekrojach poprzecznych przebudowy ul. Słonecznej, - szczegółach konstrukcyjnych przebudowy ul. Słonecznej, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, część I, część II, część III, - książce przedmiarów robót do wykonania, oraz branżę instalacyjną, a w niej w; - planie zagospodarowania terenu, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót do wykonania. 2. Zakres robót do wykonania w zadaniu: 1) wykonanie przebudowy drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m (w tym ścieki uliczne 0,4 m) w ul. Słonecznej oraz skrzyżowanie z ul. Kamionki o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,4 m (w tym 0,4 m ściek przykrawężnikowy) ograniczonej krawężnikami drogowymi 30x15 cm na ławie betonowej z oporem, zaniżonym na zjazdach oraz na całości lewej strony jezdni ul. Słonecznej, oraz budowę; - ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m z kostki betonowej 6 cm bezfazowej (1,5m kolor czerwony + 1,0m kolor szary) rozpoczynającego się w ul. Kamionki, dalej zlokalizowanego przy krawężniku po prawej stronie w ul. Słonecznej, następnie poprzez przejście przez ul. Młyńską w ul. Ogrodową (przy krawężniku po lewej stronie), ciąg pieszo-rowerowy ograniczony obrzeżem 30x8 cm, - przebudowę zjazdów indywidualnych o szerokości 3,5 ze skosami najazdowymi 1,0m z kostki betonowej 8cm w kolorze grafitowym, Zjazdy ograniczone opornikiem 12x25 cm na ławie z betonu, - wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej 6 cm kolor szary oddalonego od krawężnika po lewej stronie o 2,0 m, Chodnik obramowany obrzeżem 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie zagospodarowania terenu zielenią - uzupełnienie humusu i obsianie trawą) - wykonanie przebudowy z rozbudową kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania, - w ramach zadania planuje się wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zaworów wodociągowych oraz studni teletechnicznych, studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wpustów ulicznych, 2) orientacyjna charakterystyka powierzchni objętej inwestycją: - wykonanie warstwy odcinającej - podsypka piaskowa gr 10cm, podbudowa zasadnicza, warstwa dolna - kruszywo łamane 0/63mm gr. 20 cm, warstwa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca AC 16W gr. 4cm, warstwa ścieralna AC 11S - gr. 4cm) na pow.; szer. 5,6-6,0 m - 2999 m2, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szer. 0,2 m - 211 m2, - wykonanie zjazdów indywidualnych na podbudowie , betonową kostką brukową typu Bechaton gr. 8cm w kolorze grafitowym indywidualnych na pow. - 742 m2, - wykonanie chodnika na podbudowie, brukową kostką betonową typu Holland gr. 6cmm o szer. 1,5 m - 647 m2, - wykonanie ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 6m o szer. 2,5 m - 1528 m2, ( w tym w kolorze szarym 611 m2 i w kolorze czerwonym 917 m2 - wykonanie zagospodarowania zielenią/pobocza (obsianie trawą) - 2770 m2, - roboty ziemne: wykopy - 1473 m3; nasypy - 512 m3; humusowanie - 4747 m2; wykonanie poboczy - 2770 m2, 3) projektowane roboty towarzyszące (między innymi): - rozbiórki istniejących elementów drogi z regulacją pionową infrastruktury, - cięcie asfaltu piłą, - wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej z pp fi 500 mm z wymianą gruntu - 20,00 mb, - wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej z pp fi 300 mm z wymianą gruntu - 51,50 mb, - wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej z pp fi 250 mm z wymianą gruntu - 134,50 mb, - wykonanie studni betonowych fi 1000 mm - szt. 5, - wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z pcv fi 200 - 25,00 mb, - wykonanie studni ściekowych fi 500 mm z wpustem ulicznym - szt. 10, - wykonanie przestawienia studni ściekowych fi 500 mm z osadnikiem - szt. 6, - wywiezienie gruntu rodzimego na odl. do 1km - ok. 1495m3, (961m3 b. drogowa + 534m3 b-odwodnienie) - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, 4) Inwestycja będzie prowadzona na działach nr ewid. 728, 917/2, 933, 820/33, 934/1, 820/30, 820/29, 940/2, 941/2, 942/4, 943/7, 944/12, 944/35, 952 obręb ewidencyjny miasto Lwówek, w m. Lwówek będących własności Gminy Lwówek, oraz na działce nr ewid. 933 będącej własnością Powiatu Nowotomyskiego. Klasa ruchu drogi - ulicy Słonecznej; lokalna - klasa L, ulicy Ogrodowej; lokalna - klasa L. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykraczać będzie poza istniejący pas drogowy w/w działek ewidencyjnych. 5) Wykonawca przystępujący do postepowania będzie zobowiązany sporządzić na swój koszt projekt organizacji ruchu w obrębie przebudowywanych dróg. Droga będąca przedmiotem inwestycji - ul. Słoneczna jest droga podporządkowaną w stosunku do drogi - ul. Młyńskiej i ul. Kamionki (znaki A-7). W ciągu ul. Słonecznej planuje się wykonanie 2 przejść dla pieszych. 3. Uwagi do zamówienia: 1) Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania uszczegółowiające przedmiot zamówienia w zadaniu z zastrzeżeniem; że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze, roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionych dokumentacjach projektowych przygotowanych na tę okoliczność nie są robotami dodatkowymi. 2) Zamawiający zachęca Wykonawców do zapoznania się z terenem, w którym będzie wykonywana przebudowa drogi poprzez dokonanie wizji lokalnej z ewentualnym przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających i ewentualną korektą dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej przebudowie, 3) Projektowaną przebudowę drogi - ulicy i jej elementów towarzyszących należy odnieść do rzędnych istniejących już nawierzchni asfaltowych dróg łączących się z projektowaną (oraz chodnikami i pasami drogowymi istniejących dróg), 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub ich rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lwówek na 2016r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 5) Jeżeli w dokumentacji - projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania ww robót zostały przedstawione wskazania techniczne, materiały lub technologie wskazujące na konkretnego producenta (Wykonawcę), należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania lub materiały, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii na temat przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów. 5. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia: 1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym, 2) Wykonawca zabezpiecza obsługę geodezyjną przedsięwzięcia (w zamówieniu jest wymagana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 3egz.), 3) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń oraz budowli i wyrządzonych szkód podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, istniejący drzewostan i chodniki, ogrodzenia i wjazdy na posesje prywatne), wzdłuż planowanej przebudowy znajdują się prywatne tereny mieszkaniowe, ogrodzone posesje z istniejącymi wjazdami, które wymagają korekty rzędnych istniejących nawierzchni w stosunku do projektowanych rzędnych nawierzchni powstałych z przebudowy. 4) Zamawiający informuje potencjalnych Wykonawców, że podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna przygotowana na tę okoliczność mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze. 5) Wykonawca zabezpieczy teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z siwz i jej załącznikami (w tym dokumentacją projektową) wykonania przedmiotu zamówienia, 6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. 7) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe. 6. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z; a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, b) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p. zm.) c) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia, e) przepisami bhp i p.poż., f) przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót, g) decyzją i jej warunkami zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 2) Wykonawca zapewnia; - materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w dobrej jakości w pełnym zakresie przedmiotowego zadania (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez autora projektu budowlanego, w ich opisie technicznym, lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę), - wykonanie badań sprawdzających niezbędnych do potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na terenie placu budowy, 4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na terenie placu budowy, a po zakończeniu robót teren przebudowy na bieżąco uporządkuje i zagospodaruje. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2) W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców. 3) w projekcie umowy § 7 Zasady Współdziałania stron, ust. 2. Podwykonawstwo; Zamawiający dookreśla warunki zawarcia umów Wykonawcy z podwykonawcą. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zastosowanej technologii układania masy asfaltowej przyjął w swojej ofercie ułożenie nawierzchni bezspoinowej na całej długości przebudowywanego odcinka przedmiotowej drogi (szerokość rozściełacza odpowiadająca szerokości przebudowywanego odcinka drogi wynoszącej od 5,60m do 6,00m), 2)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia (w siwz i jej załącznikach), 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy (inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i instalacyjnej), 5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca bierze na siebie ryzyko wykonywania robót w otwartym terenie. 7) Pokrycie kosztów wynikających z ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas w przypadku takiej potrzeby, 12. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 13. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmujące wszystkie grupy robót, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru wszystkich robót z przedmiotu zamówienia i przekazania gotowego obiektu Zamawiającemu, 2) Udzielona gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach