Przetargi.pl
Świadczenie usług żywienia dzieci i młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 502 35 55 , fax. 0-62 502 32 67
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących
  ul. Kordeckiego 19 19
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 502 35 55, fax. 0-62 502 32 67
  REGON: 25153623000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: os-w.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług żywienia dzieci i młodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Świadczenie usługi powinno odbywać się z zachowaniem następujących zasad - obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca będzie przygotowywał 5 pełnych posiłków dla dzieci i młodzieży, uwzględniając podstawowe składniki i produkty spożywcze wysokiej jakości, stosowane w żywieniu, zgodnie ze zgłoszoną dietą, zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie higieny osobistej personelu Wykonawcy, warunków przygotowywania posiłków i podawania dzieciom oraz zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 2. Wsad do kotła na jedną osobę musi wynosić 11,00 zł na osobodzień. 3. Wykonawca będzie przygotowywał wyporcjowane dla każdego dziecka, uwzględniającego ewentualne korekty (planowane zapotrzebowanie na dzień następny), które pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany zebrać od Zamawiającego do godz. 10°° każdego dnia (5 dni w tygodniu). 4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki o stałych, ustalonych godzinach (chyba że Zamawiający ustali godziny inne) w każdy dzień tygodnia: śniadanie 7:00- 8:00 II śniadanie 10:30 - 11:30 obiad 12:30 - 14:30 podwieczorek 16:00 kolacja 18:00 - 19:00. 5. Ilości zamawianych posiłków będą uzależnione wyłącznie od liczby dzieci i młodzieży. 6. Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem zgłoszonych diet. 7. Przygotowane posiłki obiadowe lub inne dania gorące muszą posiadać temperaturę nie niższą niż 60°C w momencie wydawania posiłku. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego udokumentowany pisemnie monitoring temperatur posiłków. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania 5 lub 7- dniowych (7 - dniowe co dwa tygodnie) jadłospisów zgodnie z zasadami żywienia i dietetyki w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia z wyliczeniem całodobowego zapotrzebowania na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj.: białka, węglowodany, tłuszcze, błonnik, sole mineralne, witaminy z zachowaniem norm żywienia w placówkach publicznych. Jadłospis z autoryzacją należy przedstawić do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego z 7- dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia autoryzowanego dziennego jadłospisu z jednodniowym wyprzedzeniem (zgodnego z przedstawionym wcześniej jadłospisem siedmiodniowym). 9. Co tygodniowy jadłospis musi uwzględniać minimum trzy obiady mięsne, jeden obiad z rybą, do czterech obiadów dodatkiem muszą być gotowane warzywa, sałatka lub surówka. Przez pięć dni w tygodniu obiady dwudaniowe. 10. Do oferty należy dołączyć przykładowe wyżej wymienione dwa 5-dniowe jadłospisy, tj. dla dzieci i młodzieży, wg diety podstawowej. 11. W trakcie trwania umowy Wykonawca na bieżąco uzupełnia braki w zastawie stołowej oraz usuwa z obiegu naczynia oraz sztućce popękane i uszkodzone. 12. Wykonawca zapewni urozmaicone posiłki z owocami i warzywami w zależności od sezonowości na rynku artykułów rolno-spożywczych. 13. Wykonawca zapewni czysty i estetyczny wygląd stołówki w trakcie obowiązywania umowy oraz estetyczną zastawę stołową. 14. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt odpadów pokonsumpcyjnych, a także odbioru i utylizacji resztek żywieniowych. 15. Mycie i dezynfekcję naczyń i sztućców używanych przez dzieci realizuje Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest w czasie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka do przygotowania posiłków o charakterze potraw świątecznych. 17. Wykonawca zapewni dla pracownika lub pracowników wydających posiłki dzieciom, pełne umundurowanie, tj. czysty czepek, czysty fartuch, buty oraz czytelny identyfikator pozwalający zidentyfikować pracownika Wykonawcy. 18. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie ewidencji wydanych posiłków, na podstawie kwitów (oryginał/kopia) potwierdzonych każdorazowo imiennie przez osoby upoważnione przez Wykonawcę - wydające posiłki i Zamawiającego oraz miesięcznych zestawień ilości wydanych posiłków. 19. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 20. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez inspekcję sanitarną, Wykonawca zobowiązany jest przekazać jej wyniki tj. kserokopie protokołów Zamawiającemu. 21. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości pomieszczeń, z których będzie korzystał w okresie obowiązywania umowy. 22. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków we własnym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we właściwym czasie wyżywienia dzieci, zgodnie z warunkami umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: całość usługi żywienia może być wykonywana na bazie istniejącej kuchni mieszczącej się przy ul. Augustyna Kordeckiego 19. Na tą okoliczność zostanie zawarta odrębna umowa dzierżawy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dzierżawione pomieszczenia w stanie niepogorszonym. Przeciętna liczba dziennie żywionych wynosi około 70 dzieci z wyjątkiem przerw wynikających z organizacji roku szkolnego. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje wydanie ok.: 13 000 śniadań, 13 000 II śniadań, 13 000 obiadów, 13 000 podwieczorków, 13 000 kolacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: os-w.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach