Przetargi.pl
Przetarg na żywienie zbiorowe Szpitala

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2820570 , fax. 067 2829321
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
  ul. Żeromskiego 29 29
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2820570, fax. 067 2829321
  REGON: 00030851900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-chodziez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na żywienie zbiorowe Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków całodobowych zwykłych i dietetycznych dostosowanych do jednostek chorobowych pacjentów szpitala w Chodzieży - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: TAK 3.500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp-chodziez.ebip.info/info.php?id=38&t=230
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach