Przetargi.pl
Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych - Szkoła Podstawowa w Zalasewie.

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych - Szkoła Podstawowa w Zalasewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenera zaplecza socjalnego wolnostojącego wraz z przyłączami, stanowiącego dodatkowe zaplecze sanitarno-techniczne dla infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Zalasewie przy ul. Heweliusza 26, na działce nr 21/17. Teren, na którym zlokalizowany jest kontener jest zagospodarowany, dlatego zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki betonowej i trawników. Należy przewidzieć utrudnienia związane z funkcjonowaniem szkoły. Na teren przyszłej budowy można wjechać bramą od ul. Heweliusza i zająć pod zaplecze placu budowy część istniejącego parkingu. Parterowy kontener modułowy powinien być wykonany z antykorozyjnej stali, będzie miał powierzchnię zabudowy 43,96 m?, kubaturę 153,86m3, długość: 8,14m, szerokość: 5,40m i wysokość 3,49m. Dla jego zasilania przewiduje się wewnętrzne instalacje elektryczne i sanitarne. Wszystkie przyłącza zlokalizowane są na przedmiotowej działce. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż Obowiązki Wykonawcy: Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi - jeżeli konieczne. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat). Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). Organizacja placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Zamówienie do 5225000 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122242
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach