Przetargi.pl
Przebudowa i remont boiska sportowego w Solcu

Gmina Przemęt ogłasza przetarg

 • Adres: 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5496071 , fax. 65 549 69 77
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemęt
  ul. Jagiellońska 8 8
  64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5496071, fax. 65 549 69 77
  REGON: 41105079300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont boiska sportowego w Solcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty grilowej zgodnie pozwoleniem na budowę AB.6740.770.2011 z dnia 20.10.2011r oraz projektem budowlanym autorstwa KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna -zał. nr 9 do siwz. Budynek o powierzchni zabudowy 85,00m? zaprojektowano jako obiekt wolnostojący oparty na bryle graniastosłupa ośmiokątnego oraz prostopadłościanu. Obiekt przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Dach kryty gontem papowym na podłożu deskowym. Dach będzie oparty na słupach drewnianych ustawionych obwodowo, które jednocześnie będą pełnić element wsporczy do montażu poszycia ścian w postaci deski mocowanej na zakład. Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy C30 i zabezpieczyć ogniochronnie i grzybobójczo. Konstrukcję słupową należy usztywnić mieczami drewnianymi a słupy zamocowane za pomocą kotew w fundamentach stopowych. Budynek wyposażyć w konfekcjonowana stolarkę okienna i drzwiową. Budynek wyposażyć w wewnętrzną instalacje elektryczną rozprowadzoną w rurach ochronnych p.poż opartą na: - przewodzie elektrycznym 3x25,5 mm w ilości około 60 m, - rurze p.poż ilości około 60 m, - gniazdach bryzgoszczelnych w ilości 4 szt, - łącznikach bryzgoszczelnych w ilości 4 szt, - tablicy rozdzielczej do 10 kg, - hermetycznych oprawach oświetleniowych w ilości 10 szt. Należy doprowadzić zasilanie do budynku i wykonać badania i sprawdzenia instalacji potwierdzające jej sprawność w postaci protokołu z wykonanych badań. Budynek wyposażyć w wewnętrzną instalację wod-kan opartą na: - montażu zlewozmywaka 2 komorowego stalowego wraz z szafką zlewozmywakową i baterią zlewozmywakową , - montażu umywalki wraz z baterią umywalkową, - montażu bojlera do przygotowania c.w.u., Instalację wewnętrzną wykonać z rur miedzianych prowadzoną w taki sposób aby w okresie zimowym można było spuścić wodę z instalacji. Instalację wewnętrzną należy podłączyć do istniejącego ujęcia wody za pomocą przewodu PE. Wiatę wyposażyć w: - stalowy grill z podnoszonym rusztem, pod paleniskiem należy doprowadzić nawiew powietrza, - obwodowo należy zamocować ławostoły z ławkami mocowanymi po obu stronach blatów stołowych, ławostoły należy wykonać z drewna litego /heblowanego, szlifowanego/. Na działce uzupełnić ogrodzenie zewnętrzne. Ogrodzenie siatkowe-powlekane /kolor zielony/ o wysokości 1,5 m i długości około 60 mb bez płyty cokołowej oparte na rozwiązaniu systemowym bezspawowym a szczegółowo na: - słupek powlekany o minimalnych wymiarach 42x2100x2,0 (ZN+PVC) w rozstawieniu max. Co 2,5 m. Słupek betonowany poniżej strefy przemarzania wyposażony w kapturek, - siatka o oczku max. 60x60 mm i minimalnej grubości drutu 2,4/3,6 (ZN/PVC), - 3 druty naciągowe o średnicy min. 3,8 mm, - słupki podporowe powlekane o parametrach tak jak słupek główny mocowane zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż co 10 podpór /100 mb ogrodzenia/. Bramy i furtki. Furtka - szerokość światła 1,0 m i wysokość 1,5 m ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, skrzydło furtki w konstrukcji ramy zamkniętej z kształtowników stalowych o min. przekroju 40x40 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia. Wypełnienie furtki panel 3D powlekany wykonany z drutu średnicy min. 4 mm o oczkach około 50x200 mm, koloru zielonego. Słupki wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju min. 80x80x2 mm, wysokość słupka min. 2300 mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym w ilości 2 szt. Brama - szerokość światła 5,0 m i wysokości 1,5 m ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, brama rozwierana dwudzielna symetryczna, skrzydło bramy w konstrukcji ramy zamkniętej wykonanej z kształtowników stalowych o min. przekroju 500x50 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Wypełnienie skrzydła bramy panel 3D powlekany wykonany z drutu średnicy min. 4 mm o oczkach około 50x200 mm, kolor zielony. System regulowanych zawiasów pozwalający na otwieranie bramy zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz. Brama wyposażona w rygiel skrzydła pasywnego. Słupki wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju min. 100x100x3 mm, wysokość słupka min.2300 mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Do wykonania 2 bramy o długości 6 mb każda. Ogrodzenie zostanie wykonane jako uzupełnienie istniejącego zgodnie ze szkicem graficznym zał. nr 8 do siwz. Należy również dostarczyć wózek nawadniający do nawadniania boiska piłkarskiego. Urządzenie jeździ i nawadnia samoczynnie po podłączeniu do instalacji wodnej. Po otwarciu dopływu wody wózek porusza się pod wpływem przepływającego strumienia oraz uprzednio rozwiniętej stalowej liny. Na końcu powierzchni wózek wyłącza automatycznie dopływ wody i kończy nawadnianie. W komplecie należy dostarczyć 100 mb węża. W całości prac i cenie oferty należy również uwzględnić rozebranie starego wigwamu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wszystkich wybudowanych obiektów [dwa egzemplarze map]. 3. Należy dokonać wizji lokalnej na terenie przewidzianym do budowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia kosztorysu powykonawczego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia kosztorysu różnicowego [kosztorysu przedstawiającego różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym] zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 7. Kosztorys powykonawczy i różnicowy sporządzane są dla potrzeb rozliczenia otrzymanej dotacji ze środków EFRROW przez Gminę Przemęt. UWAGA: roboty budowlane należy prowadzić w dniach roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Teren budowy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie zawodów sportowych w weekendy tzn. soboty lub niedziele
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122242
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 z dopiskiem: /Przebudowa i remont boiska sportowego w Solcu/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna za prawidłowo wniesione o ile przed upływem terminu do złożenia oferty kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium zaksięgowana zostanie na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/przemet/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach