Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBOŃ

Miasto Luboń ogłasza przetarg

 • Adres: 62-030 Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 813 00 11 , fax. 61 813 00 97
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Luboń
  pl. E. Bojanowskiego 2 2
  62-030 Luboń, woj. wielkopolskie
  tel. 61 813 00 11, fax. 61 813 00 97
  REGON: 00052461900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubon.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIASTA LUBOŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 25 Prawa pocztowego, polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Miasta Luboń w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek zarówno do 50g jak i powyżej 50g oraz ewentualnych ich zwrotów. Przez Wykonawcę - Operatora Pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej tzn. posiadającego zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe dnia 12.06.2003r. (Dz.U. z 2008r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm). Wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji - formularz cenowy. Nadawane ilości poszczególnych przesyłek pocztowych mogą różnić się w stosunku do ilości przesyłek wskazanych w formularzu cenowym. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora Pocztowego do każdego miejsca w kraju i zagranicą. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubon.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach