Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16 oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Al. J.Słowackiego 1c.

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7378400 , fax. 62 7378433
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
  al. Powstańców Wielkopolskich 16 16
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7378400, fax. 62 7378433
  REGON: 25086404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16 oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Al. J.Słowackiego 1c.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia będą świadczone w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w: 1) Ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529), 2) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013r. poz. 545), 3) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013r. poz.1468), 4) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23.), 5) Ustawie Kodeks postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zmianami), 6) Ustawie Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), 7) Innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe. 2. Przez Wykonawcę - rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 i 7 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012, poz.1529). 3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) Przesyłki listowe o wadze do 2000g: a) Zwykłe ekonomiczne - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami o najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, c) polecone ekonomiczne - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, e) polecone ekonomiczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zpo) - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zpo) - przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem przyjęcia i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym; 2) paczki krajowe o wadze do 10 000 g: a) zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami o najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, b)priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, c) z zadeklarowaną wartością - rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowana wartością . 4. Poprzez wymiary nadawanych przesyłek rozumie się: 1) Dla przesyłek listowych: a) Gabaryt A minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum - żaden wymiar nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm; b) Gabaryt B minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie przekracza 900 mm, przy czym długość nie może przekroczyć 600 mm. 2) Dla Paczek: a) Gabaryt A minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500 mm, wysokości 300 mm; b) Gabaryt B minimum - jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 4. Wykonawca wyznaczy punkt świadczący usługi pocztowe w zakresie przyjmowania przesyłek pocztowych od Zamawiającego. W przypadku gdy punkt obsługujący Zamawiającego będzie zlokalizowany w odległości do 150 m od siedziby Zamawiającego, Zamawiający będzie dostarczał we własnym zakresie i na koszt własny przesyłki pocztowe przeznaczone do nadania. Przesyłki będą dostarczane codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 15 00 . Punkt ten powinien być wyposażony w telefon (stacjonarny lub komórkowy) oraz umożliwiać obsługę pracowników Zamawiającego w pomieszczeniu znajdującym się wewnątrz budynku. Wykonawca zapewni w ww. punkcie obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością przez co należy rozumieć przyjęcie od nich przesyłek pocztowych w następnej kolejności po osobie obsługiwanej w czasie ich przybycia do punktu. 5. W przypadku gdy punkt świadczący usługi pocztowe dla Zamawiającego zlokalizowany będzie w odległości powyżej 150 m od siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego - Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski codziennie w dni robocze (poniedziałek - piątek) z Wydziału Organizacyjnego - Referat Administracyjno - Gospodarczy pok. 233 lub pok. Nr 1, pomiędzy godziną 1400 a godziną 1500 . 6. W przypadku określonym w pkt. 5 odbioru przesyłek wychodzących będzie dokonywać upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości. 7. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. 8. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego potwierdzone przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru w terminach przeznaczonych do realizacji usługi. Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów druków potwierdzenie odbioru. W przypadku nieobecności adresata , przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie, Wykonawca powtórnie zawiadamia o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie jest zwracana Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 9. Zamawiający wymaga aby na druku awizo znajdowało się miejsce na informację pod jakim adresem i w jakim terminie (do kiedy, w jakich godzinach) adresat może odebrać awizowaną przesyłkę. Wzór druku awizo stanowi załącznik do oferty. 10. Z uwagi na fakt, iż część przesyłek rejestrowanych przeznaczonych do nadania stanowią przesyłki zawierające pisma urzędowe (w trybie postepowania administracyjnego, cywilnego, podatkowego, egzekucyjnego) Zamawiający wymaga by potwierdzenie nadania tych przesyłek miało moc dokumentu urzędowego. 11. Przesyłki pocztowe i paczki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 12. Szacunkowe zestawienie rodzaju i ilości przesyłek przewidywanych do nadania przez Zamawiającego w ciągu trwania umowy zawiera formularz cenowy (kolumna nr 4) stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że podane dane mają charakter szacunkowy i służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną osiągnięte w okresie trwania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko i wyłącznie za usługi faktycznie wykonane. 13. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - sporządzenie wykazu przesyłek rejestrowanych w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego przy czym Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania wykazu przyjmowanych przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych (nierejestrowanych) - sporządzenie zestawienia ilościowego przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego przy czym Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania zestawienia przyjmowanych przesyłek. 14. Zamawiający umieszcza na przesyłkach pocztowych w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa czy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na stronie adresowej przesyłki. 15. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swoich opakowań przesyłek pocztowych, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich oznaczeń przesyłek, a w szczególności rejestrowanych i priorytetowych. 17. Nie wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ rodzaje przesyłek, będą wyceniane dodatkowo zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy, który zostanie przez Wykonawcę dostarczony najpóźniej dzień przed terminem podpisania umowy. 18. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania zaktualizowanego cennika w przypadku zmian cen usług pocztowych. 19. Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy, w którym uwzględni postanowienia zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach do umowy. 20. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 21. Termin wykonania zamówienia: od zakończenia obecnie trwającej umowy do dnia 31.12.2019 r. lub na okres krótszy, w którym zostanie wykorzystana maksymalna wartość umowy brutto. O terminie rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17 800.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych przez internet
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach