Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2016-02-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jego Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - usługi pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego, polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z delegaturami: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r., poz. 1529 z późn. zm.) - odbiór przesyłek 5 dni w tygodniu (dni robocze) z siedziby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku Delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przesyłki pocztowe będą wysyłane przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z danej placówki pocztowej Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby siedziba placówki pocztowej znajdowała się w odległości maksymalnie do 3 km od siedziby danej Delegatury Zamawiającego. Jeżeli odległość od placówki pocztowej Wykonawcy do siedziby danej Delegatury Zamawiającego przekroczy 3 km, Wykonawca zobowiązany będzie odbierać przesyłki pocztowe samodzielnie, na własny koszt, z danej Delegatury. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 i 6 do SIWZ. 3.Określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych rodzajach przesyłek w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. 4.Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 60% środków z umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: procent zatrudnionych osób, które będą zaangażowane do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach