Przetargi.pl
Zakup masy mineralno-asflatowej na gorąco

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7226531 , fax. 062 7226531
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7226531, fax. 062 7226531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup masy mineralno-asflatowej na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego dostawę polegającą na dostawie masy mineralno-asfaltowej na gorąco przeznaczonej do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach powiatowych- odbiór własnym transportem zamawiającego przy dziennym zapotrzebowaniu od 5-15 ton w szacunkowej ilości 200 ton . Lokalizacja WMB w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.Masa mineralno-asfaltowa na gorąco powinna spełniać następujące wymagania:- masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0÷8 , przy czym nie mniej niż 45 % kruszywa powyżej 2,0 mm z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla dróg KR-2;-wykonawca winien przy odbiorze masy zapewnić właściwą temperaturę sprzedawanej masy (160 stopn. C - 180 stopn. C) ;-masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010.Odbiór masy odbywać się będzie transportem zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą termin odbioru masy ( na min. 24 godziny przed odbiorem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach