Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w laboratorium w SPZOZ w Szamotułach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927103 , fax. 061 2927102
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927103, fax. 061 2927102
  REGON: 00055382200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w laboratorium w SPZOZ w Szamotułach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń w laboratorium w SPZOZ, ul. Sukiennicza 13 w Szamotułach a w szczególności: a. Wykonanie robót zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ b. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowy zakres prac znajduje się w kosztorysie ofertowym. 3. Zamawiający wymaga aby materiały wykorzystane spełniały wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, 4. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru na etapie realizacji umowy, szczegółowe informacje dotyczące materiałów, które zamierza wykorzystać a w szczególności aprobaty techniczne lub świadectwa. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (zał. do SIWZ). Przedmiar robót, obmiary stanowią wyłącznie cel informacyjny sporządzenia oferty, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku różnic w danych dokumentacji znaczenie nadrzędne ma cel udzielenia zamówienia, tj. wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku SPZOZ, ul. Sukiennicza 13 w Szamotułach. Wynagrodzenie ryczałtowe określa, iż w interesie Wykonawcy jest ująć wszystkie koszty wykonania zamówienia w cenie oferty. Przysługują mu zapytania do SIWZ lub wniesienie informacji w zakresie przedmiotu zamówienia. Wszelkie braki, zmiany, wady, itp. dokumentacji, zgłaszane do Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będą uznane przez Zamawiającego. Decyduje cel udzielenia zamówienia. Zamawiający nie będzie udzielać zamówień dodatkowych ani uzupełniających. 6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania z opisem przedmiotu zamówienia, niniejszą specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 7. Zamawiający nie żąda złożenia kosztorysu ofertowego w ofercie. 8. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu dnia i godziny. 10. Ww. roboty należy prowadzić zgodnie ze zgłoszeniem i ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 11. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru roboty. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zgodnie z Art. 30 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania przez Oferenta rozwiązań równoważnych w zakresie: materiałów dla których wskazano nazwy producentów przy czym zastrzega się, że oferowane zamienniki muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi - nie gorszymi jakie zakładano w projekcie (przedmiarze) lub STWiORB. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi się liczyć z ewentualnością, że zmiana rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu w niezbędnym zakresie do nowych rozwiązań, wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań niż przyjęto w projekcie. UWAGA: Wykazanie i udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, musi być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 2.000,00 PLN 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowych; - gwarancji ubezpieczeniowych lub - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: BS Duszniki O/ Szamotuły nr 27 9072 0002 0450 0009 2000 0003 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 4. Dokument wniesienia wadium w innej formie należy przekazać Zamawiającemu w osobnym opakowaniu przed upływem terminu składania ofert, lub wraz z ofertą. Opakowanie musi zawierać informację, jakiego postępowania dotyczy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty, w każdej innej formie oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu można zdeponować w Kasie zamawiającego w pok. nr 12, w godzinach od 07:30 do 13:00. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium winna spełniać, co najmniej następujące wymogi: a) ustalać beneficjenta gwarancji, b) określać kwotę gwarantowaną w zł, c) określać termin ważności, d) określać przedmiot gwarancji, e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie, f) określać warunki wypłaty o których mowa w art. 46 ust. 4 a oraz 46 ust. 5b Pzp. 6. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 - Pzp). 6. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szamotuly.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach