Przetargi.pl
Przeprowadzenie rekultywacji jeziora Durowskiego w Wągrowcu w roku 2013

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2621522, 2680320 , fax. 067 2620325
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15A 15A
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2621522, 2680320, fax. 067 2620325
  REGON: 00052659300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie rekultywacji jeziora Durowskiego w Wągrowcu w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dalszej rekultywacji jeziora Durowskiego w Wągrowcu w ROKU 2013 za pomocą metod, które prowadzone były w latach 2008 - 2012 polegającej na: -zastosowaniu mobilnej oraz precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą preparatu PIX w całej toni wodnej - należy przeprowadzić w okresie jednego roku dwa zabiegi mobilnej, precyzyjnej inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora Durowskiego z wykorzystaniem preparatu PIX. Zabiegi należy wykonać w okresie od kwietnia do lipca 2013 roku. Prowadzenie mobilnej i precyzyjnej inaktywacji fosforu ma za zadanie ograniczenie zakwitów fitoplanktonu w szczególności sinic. Stanowi to również uzupełnienie natleniania wód za pomocą aeratorów pulweryzacyjnych, które pracują na jeziorze od 2009 roku. Bezpośrednim efektem ekologicznym tej metody ma być ograniczenie ilości zakwitów, co spowoduje z kolei zwiększenie przezroczystości wody, rozwój makrofitów i zwiększenie potencjału samorekultywacji zbiornika. -przeprowadzeniu biomanipulacji - w ramach biomanipulacji należy prowadzić w okresie prowadzenia procesu rekultywacji intensywne odłowy ryb karpiowatych z jeziora. W roku 2013 jezioro Durowskie należy zarybić narybkiem szczupaka w ilości 40 tys. szt. narybku o wielkości min. 5 cm. Zadaniem biomanipulacji jest również zmniejszenie ilości fitoplanktonu w jeziorze jak również zwiększenie bioróżnorodności akwenu. -Dostarczeniu preparatu PIX do pracujących aeratorów oraz stałej strefy inaktywacji fosforu w ilości 1000 kg. -prowadzeniu monitoringu na potrzeby rekultywacji - w celu precyzyjnego dawkowania preparatu PIX do jeziora Durowskiego należy prowadzić monitoring. Wybrane zabiegi rekultywacyjne stanowią kontynuacje prowadzonego w latach ubiegłych procesu rekultywacji jeziora Durowskiego, który przyniósł znacząca poprawę jakości wód jeziora. Celem wybranych zabiegów rekultywacyjnych jest w pierwszej kolejności powstrzymanie postępujących niekorzystnych procesów zachodzących w jeziorze, postępującej eutrofizacji, zakwitów sinicowych oraz odtleniania głębszych warstw wody jeziora. Dalsza rekultywacja jeziora Durowskiego ma doprowadzić do jeszcze lepszej poprawy jakości wód poprzez: -ograniczenie zakwitu glonów, w szczególności sinic, -poprawę warunków tlenowych wód jeziora, -obniżenie stężenia związków biogennych ( fosfor ogólny < 0,1 mg/dm3 ), -zwiększenie przezroczystości wody, -rozwój makrofitów. Metody te zostały wybrane jako optymalne pod względem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym oraz sprawdzone pod kątem osiąganych wyników. 2.Obszar i granice projektu a)Podstawowe dane morfometryczne jeziora Durowskiego: -powierzchnia zwierciadła wody - 143,7 ha, -objętość jeziora - 11 322,9 tys. m3, -głębokość maksymalna - 14,6 m -głębokość średnia - 7,9 m -powierzchnia zlewni całkowitej - 231,6 km2 -powierzchnia zlewni bezpośredniej - 1 581,3 ha 3.Pozostałe zasady współpracy. a.Wykonywanie zadań w ramach prowadzenia biomanipulacji odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego potwierdzone protokołem potwierdzającym, ilość zarybień nowym gatunkiem ryb, b.Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym w terminach uzgodnionych przez Strony jeżeli zajdzie taka potrzeba. c.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych jeziora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907220004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wagrowiec.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną