Przetargi.pl
Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 60-846 Poznań, ul. Strzelecka 49
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 671 40 01 , fax. 61 847 09 30
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań
  ul. Strzelecka 49 49
  60-846 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 671 40 01, fax. 61 847 09 30
  REGON: 01581306500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych. 2.Zamówienie z uwagi na rodzaj kontroli zostało podzielone na dwie części: 2.1.W zakres części I zamówienia wchodzą dwa zadania: Zadanie 1-kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wykonywanej zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (liczba budynków 851). Zadanie 2-kontroli okresowej w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 - zadanie dotyczy wyłącznie kontroli jesiennej (liczba budynków do kontroli jesiennej: 6). 2.2.W zakres części II zamówienia wchodzi wykonanie jednego zadania: Zadanie 1-kontroli okresowej, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wykonanej zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane z wyłączeniem 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej [liczba budynków 262 (w tym budynki wielkopowierzchniowe: 19), liczba lokali mieszkalnych 610 (w tym liczba lokali mieszkalnych w budynkach wielkopowierzchniowych 114), liczba lokali użytkowych 354 (w tym liczba lokali użytkowych w budynkach wielkopowierzchniowych 74)]. 3.Wymienione kontrole należy wykonać zgodnie z zakresem odpowiednim dla każdego rodzaju kontroli określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. nr 74, poz. 836), zwanego w dalszej treści SIWZ Rozporządzeniem. 4.W każdym przypadku należy sprawdzić wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli; 5.Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku zawierający informacje o zakresie wymaganym w przywołanym w pkt 3 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 3.3. SIWZ Rozporządzeniu. Protokół należy sporządzić dla każdego obiektu wskazanego w załącznikach do Wzoru Umowy. Dla części I zamówienia wzór protokołu dla Zadania 1 stanowi załącznik nr 8 do SIWZ a wzór protokołu dla Zadania 2 stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Dla części II zamówienia wzór protokołu dla Zadania 1 stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 6.Dla części I zamówienia protokoły dla Zadania 1 winny być podpisane przez osobę dokonującą kontroli, posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe i doręczone za potwierdzeniem odbioru do siedziby właściwego Punktu Obsługi Klientów (od nr 1-6) w terminie 15 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych jednak nie później niż do dnia 15.09.2016 r. 7.W wymienionych budynkach wielkopowierzchniowych (część I zamówienia, Zadanie 2), należy przeprowadzić wyłącznie kontrolę tzw. jesienną do dnia 30.11.2016 r., a po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego tych budynków o zakresie zgodnym z przywołanym Rozporządzeniem, osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli (art.62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane). 8.Dla części I zamówienia protokoły dla Zadania 2 winny być podpisane przez osobę dokonującą kontroli, posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe i doręczone za potwierdzeniem odbioru, przy zachowaniu warunków, o których mowa w pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 3.7. SIWZ, do siedziby właściwego Punktu Obsługi Klientów w terminie do dnia 15.12.2016 r. 9.W przypadku części II zamówienia dla Zadania 1, sporządzone przez Wykonawcę protokoły, oprócz podpisu osoby dokonującej kontroli, posiadającej stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, winny być opatrzone podpisem najemcy lub użytkownika lokalu i doręczone za potwierdzeniem odbioru do siedziby właściwego Punktu Obsługi Klientów (nr 1-6) w terminie 15 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych, jednak nie później niż do dnia 15.09.2016 r. z wyjątkiem protokołów dotyczących kontroli 19 budynków wielkopowierzchniowych, gdzie czynności kontrolne należy zakończyć najpóźniej do dnia 30.11.2016 r., a protokoły dostarczyć do 15.12.2016 r. 10.Wszystkie protokoły należy wypełnić pismem maszynowym, komputerowym lub pisemnie w sposób czytelny, aby informacje zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich. 11.Do zadań w zakresie wykonywanych usług należy ponadto: 11.1.w terminie 14 dni po podpisaniu umowy złożenie w siedzibie określonego Punktu Obsługi Klientów (nr 1-6) harmonogramu prac, zawierającego adres nieruchomości i datę pierwszego przeglądu; 11.2.odbiór kluczy do pustostanów i kotłowni, który należy ustalić z pracownikiem Punktu Obsługi Klientów minimum trzy dni przed zamiarem wykonania kontroli dla danej nieruchomości; 11.3.przeprowadzenie kontroli zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Punkt Obsługi Klientów harmonogramem prac; 11.4.dostarczenie do Zamawiającego zawiadomień złożonych w organie Nadzoru Budowlanego wraz z potwierdzeniem ich doręczenia - dotyczy części I zamówienia -Zadanie 2; 11.5.w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców budynku oraz konieczności natychmiastowej interwencji, należy niezwłocznie powiadomić Zarządcę (właściwy Punkt Obsługi Klientów). 11.6.w przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzonej kontroli, nieprawidłowości mogących zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji fotograficznej stwierdzonej nieprawidłowości. Dokumentację tą należy dołączyć do protokołu pokontrolnego. 12.Dla części II zamówienia w przypadku Zadania 1 do Wykonawcy należy ponadto: 12.1.w budynkach wielkopowierzchniowych (19 budynków) należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z wyłączeniem 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej najpóźniej do dnia 30.11.2016 r. i powiadomić organ Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Potwierdzenie dostarczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy dostarczyć do właściwego Punktu Obsługi Klientów. 12.2.powiadomienie najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych o terminie udostępnienia lokali w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie w miejscu publicznie dostępnym dla najemców lub użytkowników np. przy wejściu na klatkę schodową lub na tablicy administracyjnej, odpowiedniego zawiadomienia wraz z nazwiskiem i telefonem kontaktowym osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie należy wywiesić co najmniej 7 dni przed czynnościami kontrolnymi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać fotografię umieszczonego w ten sposób zawiadomienia; 12.3.w przypadku nieobecności najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w pierwszym terminie przeprowadzanej kontroli, należy wyznaczyć kolejny termin udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia okresowej kontroli, poprzez wywieszenie w miejscu publicznie dostępnym dla najemców lub użytkowników np. przy wejściu na klatkę schodową lub na tablicy administracyjnej, odpowiedniego zawiadomienia wraz z nazwiskiem i telefonem kontaktowym osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli, a także poprzez pisemne powiadomienie najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, w których nie wykonano kontroli w pierwszym terminie. Pisemne zawiadomienie należy pozostawić w drzwiach lokalu, którego najemcy lub użytkownika nie zastano. Zawiadomienie należy wywiesić i zostawić w drzwiach lokalu co najmniej 7 dni przed czynnościami kontrolnymi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać fotografię zawiadomienia umieszczonego w miejscu publicznie dostępnym i w drzwiach lokalu; 12.4.w przypadku nieobecności najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w drugim terminie przeprowadzanej kontroli, Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć trzeci termin w sposób określony w pkt 12.2 niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 3.12.2. SIWZ jednakże zawiadomienie o trzeciej kontroli należy wywiesić i zostawić w drzwiach lokalu co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać fotografię zawiadomienia zamieszczonego w miejscu publicznie dostępnym i w drzwiach lokalu. O nieobecności najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w drugim terminie przeprowadzanej kontroli należy obowiązkowo, najpóźniej następnego dnia roboczego, pisemnie (nie e-mail i nie fax) poinformować właściwy Punkt Obsługi Klientów o braku możliwości zbadania lokalu przy próbie powtórnego podejścia do kontroli. Wraz z pismem należy przedstawić harmonogram przeprowadzenia ostatniego podejścia do kontroli; 12.5.w przypadku nieobecności najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w trzecim terminie przeprowadzanej kontroli, Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić o tym fakcie Zarządcę (właściwy Punkt Obsługi Klientów), przedstawiając listę niezbadanych lokali w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatniej próby. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do sporządzenia stosownego protokołu na okoliczność braku dostępu do lokalu; 12.6.wszystkie dowody takie jak: zdjęcia zawiadomień umieszczonych w miejscach publicznie dostępnych, potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez najemców lub użytkowników lokali, notatki służbowe, świadczące o skutecznym zawiadomieniu najemców lub użytkowników lokali o terminie przeprowadzenia kontroli należy dołączyć do dokumentów dotyczących przeprowadzonej kontroli. Zdjęcia zawiadomień winny być uporządkowane w katalogi lub opisane w taki sposób aby analizujący je pracownik Zarządcy nie miał wątpliwości jakiego lokalu i którego terminu przeprowadzonej kontroli dotyczą; 12.7.Zamawiający nie udostępnia aparatów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji fotograficznej. 13.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 14.Czynności kontrolne należy wykonać rzetelnie. 15.Osoby, o których mowa w w pkt 13 iniejszego ogłoszenia oraz w pkt 3.13. SIWZ potwierdzają przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego poprzez złożenie podpisu na protokole kontroli. 16.Dla części I zamówienia szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących Zadania 1 zawiera załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ. 17.Dla części I zamówienia szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących Zadania 2 zawiera załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ. 18.Dla części II zamówienia szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących Zadania 1 zawiera załącznik nr 3 do Wzoru Umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin zakończenia czynności kontrolnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach