Przetargi.pl
DZ-751-16/16 - Sukcesywne dostawy produktów spożywczych

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kiepury 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (65) 5253100,5253761,5253764 , fax. (65) 526 82 94
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Kiepury 45 45
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. (65) 5253100,5253761,5253764, fax. (65) 526 82 94
  REGON: 00031023200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZ-751-16/16 - Sukcesywne dostawy produktów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w ilościach i asortymencie określonym w formularzach cenowych, stanowiących Załącznik nr 18.2 do niniejszej SIWZ z podziałem na 9 pakietów - zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsz.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach