Przetargi.pl
Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2016

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7421103 , fax. 062 7421540
 • Data zamieszczenia: 2015-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7421103, fax. 062 7421540
  REGON: 00030687400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspleszew.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są powtarzające się okresowo dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2016 r. Dostarczane towary winny być produkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dostarczany towar stanowiący przedmiot umowy musi odpowiadać obowiązującym wymaganiom jakościowym, spełniać obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz być przechowywany i transportowany w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Dostarczany towar winien posiadać oznaczony termin przydatności do spożycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów winien wynosić co najmniej pięć dni licząc od dnia następnego po dniu ich dostawy. Szczegółowy wykaz wszystkich produktów został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspleszew.com.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach