Przetargi.pl
I.Remont dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych : 1. Remont drogi ul. Zakościele - Obrytka w Radłowie nr 200182K, km 0+650-1+050, 2+800-3+350, 2. Remont drogi Zabawa - Zdrochec nr 200121K km 0+400-1+000, 3. Remont drogi Pańska Droga w Woli Radłowskiej/Brzeźnicy nr 200144K, km 0+000 - 1+900, 4. Remont drogi Za Szkołą w Przybysławicach nr 200135K, km 0+000 - 0+400, 5. Remont drogi Bór w Wał Rudzie nr 200191K, km 0+000 - 0+400. II. Remont drogi: Remont drogi w Przybysławicach Do Kaplicy dz nr 2044, km 0+000 - 0+063.

Urząd Miejski w Radłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6782044 , fax. 14 6782818
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radłowie
  ul. Kolejowa 7 7
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  tel. 14 6782044, fax. 14 6782818
  REGON: 00054565600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  I.Remont dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych : 1. Remont drogi ul. Zakościele - Obrytka w Radłowie nr 200182K, km 0+650-1+050, 2+800-3+350, 2. Remont drogi Zabawa - Zdrochec nr 200121K km 0+400-1+000, 3. Remont drogi Pańska Droga w Woli Radłowskiej/Brzeźnicy nr 200144K, km 0+000 - 1+900, 4. Remont drogi Za Szkołą w Przybysławicach nr 200135K, km 0+000 - 0+400, 5. Remont drogi Bór w Wał Rudzie nr 200191K, km 0+000 - 0+400. II. Remont drogi: Remont drogi w Przybysławicach Do Kaplicy dz nr 2044, km 0+000 - 0+063.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Remont dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych : 1. Remont drogi ul. Zakościele - Obrytka w Radłowie nr 200182K, km 0+650-1+050, 2+800-3+350, 2. Remont drogi Zabawa - Zdrochec nr 200121K km 0+400-1+000, 3. Remont drogi Pańska Droga w Woli Radłowskiej/Brzeźnicy nr 200144K, km 0+000 - 1+900, 4. Remont drogi Za Szkołą w Przybysławicach nr 200135K, km 0+000 - 0+400, 5. Remont drogi Bór w Wał Rudzie nr 200191K, km 0+000 - 0+400. II. Remont drogi: Remont drogi w Przybysławicach Do Kaplicy dz nr 2044, km 0+000 - 0+063. Sprawa Nr UM.271.ZP.AJ.1.12 Pełny zakres robót określony jest w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących Załączniki Nr 6 i 7.1-7.6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium, natomiast Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach