Przetargi.pl
Zawarcie umowy na dostawę artykułów żywnościowych dla filii Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza - Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pod Durbaszką w Szczawnicy - Jaworkach (gmina: Szczawnica, powiat: nowotarski) - dowóz towarów do parkingu Homole poniżej Ośrodka.

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 637 37 61 , fax. 12 637 37 61
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"
  ul. Reymonta 18 18
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 637 37 61, fax. 12 637 37 61
  REGON: 00070061900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk-dh.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy na dostawę artykułów żywnościowych dla filii Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza - Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pod Durbaszką w Szczawnicy - Jaworkach (gmina: Szczawnica, powiat: nowotarski) - dowóz towarów do parkingu Homole poniżej Ośrodka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawarcie umowy na dostawę artykułów żywnościowych dla filii Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza - Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Pod Durbaszką w Szczawnicy - Jaworkach (gmina: Szczawnica, powiat: nowotarski) - dowóz towarów do parkingu Homole poniżej Ośrodka. Zamówienie zostało podzielone na 9 pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdk-dh.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach