Przetargi.pl
Świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 00063016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług: - odbioru, transportu i przechowywania zwłok osób zmarłych z oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie do pomieszczeń chłodni oraz - transportu zwłok z chłodni do pomieszczeń Zakładu Patomorfologii. Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Chłodnia (6 stanowisk) i sala wydawania/identyfikacji zwłok mieszczą się w budynku H Szpitala, w którym znajduje się Zakład Patomorfologii. Dostęp do budynku H z oddziałów Szpitala jest zapewniony zarówno drogą wewnętrzną tj. podziemnymi korytarzami oraz drogą zewnętrzną. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia, umożliwiającego pozostawanie stałej gotowości do wykonywania transportu oraz zapewnienia ciągłości wykonywania usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w oddziałach Szpitala. Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości usługi musi posiadać chłodnię rezerwową. Szczegółowe warunki: 1/. odbioru, transportu i przechowywania ciał osób zmarłych z Oddziałów Szpitala 2/posiadania odpowiedniego wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 3/ najmu pomieszczeń Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983700007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zeromski-szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach