Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

Zakład Komunalny w Strzegowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-445 Strzegowo, plac Wolności 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 679-40-60, 679-40-04 , fax. 0-23 679-40-47
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Strzegowie
  plac Wolności 32 32
  06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 679-40-60, 679-40-04, fax. 0-23 679-40-47
  REGON: 13095457500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2015 r. 2. Ilości z uwzględnieniem prawa opcji: 1) olej napędowy - maksymalnie 45m3, 2) olej opałowy lekki do celów grzewczych - 5 m3. 3. W oparciu o art. 34 ust 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w ramach niniejszego zamówienia zastosowane zostanie prawo opcji w zakresie dostawy oleju napędowego. Z szacunkowej ilości 45 m3 oleju napędowego gwarantowany zakup wyniesie 30 m3, natomiast pozostałą ilość tj. do 15 m3 Zamawiający zakupi w zależności od bieżących potrzeb wynikających ze zużycia oleju napędowego. 4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może , ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 5. Wykonawca dostarczy olej autocysternami do magazynu Zamawiającego w Strzegowie w godz. 8:00 - 16:00. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowane urządzenie do nalewania do zbiornika napowietrznego wraz z licznikiem mierzącym ilość wydanego oleju. Zamawiający dysponuje zbiornikiem na olej napędowy o pojemności 4 tys. litrów oraz zbiornikiem na olej opałowy o pojemności 5 tys. litrów. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 2. Jednostkowe dostawy oleju odbywać się będą w ilości szacunkowej około 3000 litrów, 1 do 2 razy w miesiącu. 3. Wykonawca zrealizuje jednostkową dostawę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania do godz. 16:00 zamówienia nadanego telefonicznie, faksem lub emailem przez Zamawiającego, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone w dniu roboczym. 4. Do każdej jednostkowej dostawy Wykonawca dołączy aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub poświadczoną przez niego kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa. 5. Do dostaw oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441 ze zm.) oraz wymagania normy PN-EN 590 + A1: 2011. 6. Do dostaw oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych stosuje się wymagania jakościowe określone w normie PN-C 96024 + A1:2011. 7. Dostawy do Zamawiającego będą rozliczane i fakturowane w ilościach mierzonych w temperaturze rzeczywistej - ilość oleju określona na fakturze misi być zgodna ze wskazaniem licznika urządzenia napełniającego zamontowanego przy autocysternie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzegowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach