Przetargi.pl
Całodobowa kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia pełniona przez jednego agenta ochrony na składowisku odpadów w Wołominie - Lipiny Stare przy Al. Niepodległości 253

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7762360 , fax. 22 7762360
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Łukasiewicza 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7762360, fax. 22 7762360
  REGON: 14634872100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.wolomin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa kompleksowa ochrona fizyczna obiektu i mienia pełniona przez jednego agenta ochrony na składowisku odpadów w Wołominie - Lipiny Stare przy Al. Niepodległości 253
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszelkich dopuszczalnych prawem czynności mających na celu ochronę obiektu w Wołominie - Stare Lipiny przy Al. Niepodległości 253 , oraz osób i mienia w nim się znajdującego, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia a w szczególności: Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie obiektu, 1. Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających prace lub porządek publiczny w chronionym obiekcie. 2. Prowadzenie systematycznych, rejestrowanych obchodów terenu wokół chronionego obiektu w celu stwierdzenia: 1. czy na terenie obiektu nie znajdują się osoby obce stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego , a także chronionego mienia, 2. sprawdzenia stanu zabezpieczeń oraz prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników. 3. Informowanie odpowiednich służb i osób wymienionych w Instrukcji Ochrony Obiektu o zaistniałych zdarzeniach losowych tj. pożarze, awarii sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej itp. . 4. W przypadku stwierdzenia zaistnienia przestępstwa na terenie chronionego obiektu powiadomienie o tym fakcie organów ścigania. 5. Współdziałanie z organami ochrony przeciwpożarowej w przypadku powstania pożaru, aż do momentu jego likwidacji. 6. Zadanie zrealizowanie będzie poprzez zabezpieczenie ochrony fizycznej w ilości jednego agenta ochrony. Wykonawca przystępujący do postępowania gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane zezwolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Charakterystyka przedmiotu zamówienia została określona w załączniku nr 1A do SIWZ. Wykonawca musi posiadać własne centrum monitorowania alarmów z możliwością uruchomienia własnych grup interwencyjnych. Zamawiający powinien mieć możliwość całodobowego bieżącego monitorowania on-line oraz rejestracji obchodów pracowników ochrony, Wykonawca powinien mieć możliwość stałego odbierania i przechowywania sygnałów otrzymanych z rejestrowania dokonywanych obchodów. Wykonawca zobowiązuję się wyposażyć każdego pracownika ochrony w urządzenia do kontroli pracy agentów ochrony w systemie on-line oraz zainstalowanie na terenie Obiektu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w ustalonej ilości punktów kontrolnych. System powinien przesyłać w czasie rzeczywistym do centrum dozoru zlokalizowanym poza obiektem chronionym informacje o potwierdzeniu przybycia agenta ochrony do punktu kontrolnego. Jednocześnie powinna być zapewniona przez centrum dozoru możliwość automatycznej kontroli przybycia agenta ochrony w określonym czasie wskazanym wcześniej przez Zamawiającego. Ponadto system powinien umożliwiać Zamawiającemu wgląd on-line (w czasie rzeczywistym) do historii poprzez sieć internetową, potwierdzeń przybycia strażników na punkt kontrolny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo-wolomin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach