Przetargi.pl
Dostwa wyrobów medycznych- sprawa 8/2014

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7897906 w. 317 , fax. 022 7898291, 7897906 w. 191
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
  ul. Wojska Polskiego 57 57
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7897906 w. 317, fax. 022 7898291, 7897906 w. 191
  REGON: 01004301300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostwa wyrobów medycznych- sprawa 8/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wofitm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach