Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu lub pożyczki pieniężnej w wysokości 2 000 000, 00 złotych polskich, Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 370 27 44
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1/3
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 370 27 44
  REGON: 14672610000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu lub pożyczki pieniężnej w wysokości 2 000 000, 00 złotych polskich, Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki pieniężnej w kwocie 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100), na zabezpieczenie płynności finansowej Zamawiającego. 2. Kredyt/pożyczka pieniężna będzie uruchomiony (postawiony do dyspozycji Zamawiającego) w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Okres kredytowania - 24 miesiące. 4. Okres karencji w spłacie kredytu /pożyczki pieniężnej i odsetek od kredytu /pożyczki pieniężnej - 2 miesiące. 5. Od kwoty prowizji nie będą naliczane odsetki (odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu/pożyczki pieniężnej). 6. Oprócz prowizji za udzielenie kredytu/pożyczki pieniężnej oraz odsetek, Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji z innych tytułów, w tym m.in. za wykorzystanie kredytu/pożyczki pieniężnej w niepełnej kwocie, oraz za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu/pożyczki pieniężnej. 7. Zamawiający będzie płacił odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu /pożyczki pieniężnej na koniec każdego miesiąca począwszy od końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie kredytu /pożyczki pieniężnej. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki pieniężnej bez obciążania Zamawiającego przez Wykonawcę jakimikolwiek kosztami z powyższego tytułu. W takim przypadku odsetki bieżące zostaną naliczone do dnia zapłaty. 9. Zabezpieczenie kredytu /pożyczki pieniężnej stanowić będzie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub cesja kontraktu z NFZ i/lub poręczenie Warszawskiego Uniwersytety Medycznego (Założyciela Zmawiającego) do wysokości kredytu /pożyczki pieniężnej wraz z odsetkami i kosztami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uczkin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach