Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego

Powiat Siedlecki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025-6447216 , fax. 025-6447155
 • Data zamieszczenia: 2014-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Siedlecki
  ul. Piłsudskiego 40 40
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025-6447216, fax. 025-6447155
  REGON: 71158165300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsiedlecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Siedleckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego obejmująca następujące usługi: a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych; b) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; c) realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach; d) realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki bankowe w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach krajowych; e) realizacja płatności w walucie PLN- po przeliczeniu na inną walutę, na rachunki w bankach zagranicznych; f) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki); g) udzielanie telefonicznych informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; h) wydawanie blankietów czekowych; i) udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej; j) lokowanie środków na lokatach w systemie overnight lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach; k) udzielanie kredytu w rachunku podstawowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatsiedlecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach