Przetargi.pl
dostawa Wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych nr sprawy P/009/2014/SZ/WIM-4/ZP/2014

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul.Szaserów 128
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 681-67-49 , fax. 022 681-67-49
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Medyczny
  ul.Szaserów 128 128
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 681-67-49, fax. 022 681-67-49
  REGON: 01529448700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa Wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych nr sprawy P/009/2014/SZ/WIM-4/ZP/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  pakiet nr 1 Introduktor nerkowy - 150 szt., Koszulki dostępu moczowodowego- 80 szt.,Trójzębowy chwytak do usuwania złogów- 40 szt.,Kleszczyki aligatorowe- 30 szt., Nitinolowy , bezkońcówkowy ekstraktor złogów - 40 szt.,Nitinolowy ekstraktor złogów - 40 szt.,Nitinolowy ,trzydrutowy, spiralny ekstraktor złogów- 40 szt.,Nitinolowy ,bezkońcówkowy ekstraktor złogów , cztery proste druty- 40 szt., Nitinolowy ekstraktor złogów - 40 szt.,Nitinolowy koszyk do usuwania kamieni - 10 szt.,Białe prowadniki - 200 szt. pakiet nr 2 Ewakuator typ Elika z adapterem pośredniczącym typu B współpracujący z elementami firmy Wolf - 10 kpl.,Uszczelki do zamykania kanału nefroskopu firmy Wolf o średnicy 2.4-3.4 czerwone - 50 szt. pakiet nr 3 Cewnik dilatacyjny do rozszerzania moczowodu- 20 szt. Cewnik dilatacyjny - 20 szt. pakiet nr 4 Noże zimne- 30 szt.,Noże zimne - 20 szt.,Pętle tnące- 80 szt., Elektroda koagulacyjna - 30 szt.,Pętle tnące - 80 szt. Elektroda koagulacyjna- 30 szt., Nóż współpracujący z uretrotomem - 20 szt. Strzykawka pęcherzowa szklana - 40 szt. Ewakuator typu Elika Suction Bulb współpracujący z elementami firmy Karl Storz - 10 szt. Gumki do wkładki diagnostycznej cystoskopu - 50 szt. Kleszczyki chwytające do fragmentów kamieni - 10 szt. Przewody doprowadzające napięcie elektryczne do resektoskopu - 50 szt. Uszczelki współpracujące z pompą rolkową UROMAT, typu O-ring - 20 szt. Uszczelki współpracujące z pompą rolkową UROMAT, typu Diaphragm - 20 szt. Dreny silikonowe bez kopułki ,do pompy rolkowej UROMAT - 4 szt. Opakowanie elementów wchodzących na rolki pompy - 4 szt. Uszczelki współpracujące z narzędziami laparoskopowymi wielorazowego użytku firmy Storz: o-ring - 30 szt. Uszczelki współpracujące z narzędziami laparoskopowymi wielorazowego użytku firmy Storz: średnica 1,2 mm- 30 szt. Uszczelki współpracujące z narzędziami laparoskopowymi wielorazowego użytku firmy Storz: średnica 0,8 mm- 30 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wim.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach