Przetargi.pl
Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 770 93 08 , fax. 22 770 93 08
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
  ul. Warsztatowa 1 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 770 93 08, fax. 22 770 93 08
  REGON: 01064867300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozycja 1: Wężyk pacjenta - sterylny, długość min. 150cm, wyposażony w dwa zawory zwrotne oraz złącze typu luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Wielkość zamówienia - 5 400 sztuk Pozycja 2: Wężyk do pompy - sterylny, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi, możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, filtr cząsteczkowy, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Wielkość zamówienia - Ilość niezbędna do zabezpieczenia ciągłości pracy wstrzykiwacza kontrastu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w okresie 18 miesięcy zgodnie ze specyfikacją producenta oferowanych wężyków. Dzierżawa automatycznego dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu kompatybilnego z materiałami wymienionymi w pozycji nr 1 i 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku CT. 2. Statyw podłogowy. 3. Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. 4. Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl - min. 2000ml. 5. Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400ml. 6. Minimalne natężenie przepływu - maks. 0,1 ml/s. 7. Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s. 8. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów - min. 17 bar (246,6psi). 9. Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta po skończonej iniekcji roztworem NaCl. 10. System wykrywania pęcherzyka powietrza. 11. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożlwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. 12. Podgrzewacze aktywne utrzymujące temperaturę kontrastu. 13. Bezprzewodowe połączenie strzykawki z konsolą sterującą. 14. Zasilanie bateryjne strzykawki - strzykawka w pełni bezprzewodowa. 15. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim. 16. Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - min. 100. 17. Ilość możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) - min. 40. 18. Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełen pojemnik. 19. Filtr cząstek stałych. 20. Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych niezawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu). 21. Zasilanie elektryczne: 230V AC, 50Hz. 22. Czas pracy akumulatora z ogrzewaniem środka kontrastowego - min. 8h. 23. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 24. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 25. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 26. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 27. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne potwierdzone certyfikatem minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta. 28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania. 29. Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu nie przekracza 24 godziny. 30. Maksymalny czas usunięcia usterki nie przekroczy 3 dni od momentu wezwania serwisu przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. 31. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparat Wykonawcy po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. Wykonawca dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu, nie wcześniej, niż przed wykorzystaniem przez Zamawiającego materiałów zużywalnych będących przedmiotem umowy. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony. Wielkość zamówienia - 1 sztuka (urządzenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy materiałów zużywalnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach