Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń przy wylocie kanałów H1/H2 w budynku Reaktora Maria

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 16 04 , fax. 22 273 16 53
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 16 04, fax. 22 273 16 53
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbj.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń przy wylocie kanałów H1/H2 w budynku Reaktora Maria
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń przy wylocie kanałów H1/H2 w budynku Reaktora MARIA na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych . 2. Zakres robót do wykonania i warunki realizacji dotyczące przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ, która stanowi podstawę do ustalenia ceny ofertowej zamówienia. Przedmiar robót jest tylko orientacyjny. 3. Dokumentacja techniczna obejmuje: a) opis techniczny, b) część rysunkowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452146109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) - w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ncbj.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach