Przetargi.pl
Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku laboratoryjnego z wymianą dachu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na posesji przy ul. Lubiejewskiej 5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Władysława Sikorskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 644 06 80 , fax. 0-29 745 34 50
 • Data zamieszczenia: 2015-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Władysława Sikorskiego 3 3
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 644 06 80, fax. 0-29 745 34 50
  REGON: 55003831800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psseostrow.cal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku laboratoryjnego z wymianą dachu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na posesji przy ul. Lubiejewskiej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku laboratoryjnego z wymianą dachu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na posesji przy ul. Lubiejewskiej 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452146109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psseostrow.cal.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach