Przetargi.pl
REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PODRÓŻE ZAGRANICZNE NA POTRZEBY AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (AON)

Akademia Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6813780 , fax. 022 6813175
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Obrony Narodowej
  al. Gen. A. Chruściela 103 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6813780, fax. 022 6813175
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW LOTNICZYCH I KOLEJOWYCH NA PODRÓŻE ZAGRANICZNE NA POTRZEBY AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (AON)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, zakupu i terminowego dostarczenia do siedziby zamawiającego biletów lotniczych w komunikacji zagranicznej, europejskiej i międzykontynentalnej, biletów kolejowych na trasach europejskich wraz z ubezpieczeniem podróżnych i ich bagaży. Bilety kolejowe zagraniczne: Główne kierunki CZECHY (Brno) - 4 bilety SŁOWACJA (Liptowski Mikulasz) - 2 bilety Bilety lotnicze zagraniczne Główne kierunki: Belgia (Bruksela) - 2 bilety Estonia (Tartu/Tallin) - 2 bilety Europa (różne) - 31 biletów Francja (Paryż) - 3 bilety Grecja (Ateny) - 1 bilet Holandia (Amsterdam) - 3 bilety Niemcy (Hamburg, Monachium, Dusseldorf) - 19 biletów Norwegia (Oslo) - 3 bilety Rosja (Moskwa) - 1 bilet Rumunia (Bukareszt) - 1 bilet Turcja (Stambuł) - 2 bilety Ukraina (Kijów) - 1 bilet USA (Waszyngton, Montgomery, Orlando) - 7 biletów Węgry (Budapeszt) - 1 bilet Włochy (Rzym) - 4 bilety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 2000,00 zł (dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach