Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do bezciśnieniowego naziemnego zbiornika magazynowego ES 5000.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Niepodległości 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 664 52 51 , fax. 0-48 664 25 31
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Niepodległości 9 9
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 664 52 51, fax. 0-48 664 25 31
  REGON: 67074767400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do bezciśnieniowego naziemnego zbiornika magazynowego ES 5000.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do bezciśnieniowego naziemnego zbiornika magazynowego ES 5000 usytuowanego na Oczyszczalni Ścieków Kobylin 1D; 05-600 Grójec ; olej napędowy w ilości - 22 500 dm3 spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy DzU. Nr 221 poz 1441 z 2008r. (Polska Norma PN-EN 590).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zrezygnował z wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.grojecmiasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach