Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych i korytarzy na IX, XIII i XVII kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-901 Warszawa, plac Defilad 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 656 7698 , fax. 022 656 63 37
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
  plac Defilad 1 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 656 7698, fax. 022 656 63 37
  REGON: 01490354700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych i korytarzy na IX, XIII i XVII kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Wykonanie remontu polegającego na malowaniu pokoi biurowych, korytarzy, stolarki drzwiowej oraz ułożeniu wykładzin na IX, XIII i XVII kondygnacji PKiN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,-

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach