Przetargi.pl
Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 267 68 39 , fax. 24 267 68 81
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
  ul. Bielska 59 59
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
  REGON: 61094622200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Płocku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działania Bazy nr 1 w Sikorzu. Zamówienie podzielone jest na XII zadań: ZADANIE I - Wykonanie i załadunek do piaskarek mieszanek piaskowo - solnych przy użyciu koparko - ładowarki o pojemności łyżki min. 0,33 m3 - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego; ZADANIE II - Wykonanie i załadunek do piaskarek mieszanek piaskowo - solnych przy użyciu koparko - ładowarki o pojemności łyżki min. 0,33 m? - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego. ZADANIE III - Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki P-1 Nr 582/001 (1) zamontowanej na samochodzie - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego; - Odśnieżanie pługiem lekkim Pol-2a Nr 1/1 - 90 godz. pracy ZADANIE IV - Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki Śnieżka Nr 582/011 zamontowanej na samochodzie - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego; - Odśnieżanie pługiem średnim PJ-10 Nr 1/6 - 90 godz. pracy ZADANIE V - Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki Śnieżka Nr 582/012 zamontowanej na samochodzie - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego; - Odśnieżanie pługiem średnim PJ-10 Nr 1/5 - 90 godz. pracy ZADANIE VI - Uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarki Śnieżka Nr 582/013 zamontowanej na samochodzie - 100 godz. pracy i 50 godz. dyżuru u zamawiającego; - Odśnieżanie pługiem średnim typ OZ-W32 Nr 582/17 - 90 godz. pracy u zamawiającego; ZADANIE VII - Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 1/8 zamontowanym na samochodzie (ciągniku rolniczym) - 90 godz. pracy; ZADANIE VIII - Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 1/9 zamontowanym na samochodzie (ciągniku rolniczym) - 90 godz. pracy; ZADANIE IX - Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 1/10 zamontowanym na samochodzie (ciągniku rolniczym) - 90 godz. pracy; ZADANIE X - Odśnieżanie pługiem średnim PD-20 Nr 1/11 zamontowanym na samochodzie (ciągniku rolniczym) - 90 godz. pracy; ZADANIE XI - Odśnieżanie pługiem ciężkim, należącym do Wykonawcy, zamontowanym na samochodzie - 50 godz. pracy; ZADANIE XII - Odśnieżanie równiarką o mocy powyżej 120 KM wyposażoną w dwustronny pług średni PD-20 Nr 1/7 - 50 godz. pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Zadanie I: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie II: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie III: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) Zadanie IV: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) Zadanie V: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) Zadanie VI: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100) Zadanie VII: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie VIII: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie IX: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie X: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) Zadanie XI: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100) Zadanie XII: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-plock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach