Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, ul. Leonarda Perzyny 86
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6764957 , fax. 048 6764956
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
  ul. Leonarda Perzyny 86 86
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 048 6764957, fax. 048 6764956
  REGON: 67023071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzdzwolen@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonach zimowych 2016/2017 i 2017/2018. Warunkiem przystąpienia do przetargu w zadaniach nr 1, 2 i 3 jest posiadanie przez Wykonawcę placu składowego na mieszankę (około 500 ton), 30% mieszanki piaskowo - solnej (wykonanej przez Wykonawcę na własny koszt) oraz środka załadunkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w W T W i O. Zestawienie usług planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w Formularzach Kosztorysów ofertowych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach