Przetargi.pl
prace z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Legionowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 r. dla rejonu drogowego nr I

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7840872 , fax. 22 7742551
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 7840872, fax. 22 7742551
  REGON: 01326985800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-legionowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  prace z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Legionowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 r. dla rejonu drogowego nr I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Całodobowe wykonywanie prac z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2016/2017 dla Rejonu Drogowego nr I według ustalonych standardów (Załącznik nr 1 w SIWZ) zgodnie z załączonym wykazem dróg (Załącznik nr 2 w SIWZ). W ramach zadania Zamawiający przewidział działania polegające na: 1) odśnieżeniu dróg i ulic na całej szerokości jezdni i pobocza, wraz z zatokami autobusowymi, 2) zwalczaniu śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi, 3) odśnieżeniu dróg i ulic z poboczami wraz ze zwalczaniem śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy na całej szerokości jezdni, wraz z zatokami autobusowymi. 2. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji (wyjazdu sprzętu), w którym Wykonawca rozpocznie akcję nie był dłuższy niż 45 minut od otrzymania polecenia od dyżurnego koordynującego. Zaproponowanie w ofercie czasu reakcji (wyjazdu sprzętu) w czasie krótszym niż 45 minut będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XV SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie czasu reakcji (wyjazdu sprzętu) w czasie dłuższym niż 45 minut będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Jeżeli w ofercie nie będzie wskazania proponowanego rozpoczęcia akcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie z czasem reakcji (wyjazdu sprzętu) w terminie wymaganym, bez przyznawania dodatkowych punktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 4.248,00 PLN słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych, może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu i godziny składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie i godzinie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 507 lub 510 na V piętrze - Główny Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji (wyjazdu sprzętu), w którym Wykonawca rozpocznie akcję
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach