Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie w sezonie 2016 / 2017r.

Powiatowy Obwód Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, ul. Warszawska 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 6572-319 , fax. 0-23 6572-319
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Obwód Dróg
  ul. Warszawska 32 32
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 6572-319, fax. 0-23 6572-319
  REGON: 13095923600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie w sezonie 2016 / 2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie w sezonie 2016 / 2017r. Zakres robót obejmuje: - likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.; -zamontowanie sprzętu zamawiającego na nośniki Wykonawcy -odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg zgodnie ze standardami ZUD -odśnieżanie dróg - km 296,138 -posypywanie dróg - km 23,881 -demontaż i konserwacja sprzętu Zamawiającego po zakończonym sezonie wraz z odwiezieniem na plac magazynowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych; Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych; Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; Mapa sieci dróg wraz ze standardami utrzymania ZUD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.07.2016r. do godz. 10:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji na interwencję
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuromin-powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach