Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w skład którego wchodzą następujące roboty:

Gmina Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8578182, 8578224 , fax. 046 8578181
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabia Wola
  ul. Główna 3 3
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 046 8578182, 8578224, fax. 046 8578181
  REGON: 75014857800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabiawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w skład którego wchodzą następujące roboty:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w skład którego wchodzą następujące roboty: Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 200 m3 Mieszanka kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym 0-63 w ilości 250 m3 Wypełnienie tłuczniem betonowym w ilości 200 m3 wybojów, zadoleń i kolein. Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał Mieszankę kruszywa łamanego 0-31,5 mm w ilości 250 m3 polegające na uzupełnieniu ubytków. Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm, - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek tłucznia na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie .Dopuszcza się Kamień łamany bez domieszki gliny. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. A.Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 10km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: Wyrównania wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Profilowaną drogę należy zagęścić. B. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 300 m Jednostką obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 50x50. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. 1)Sposób prowadzenia robót. 1.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi przedstawić sołtysowy (radnemu) użyty materiał do wykonywania robót po czym uzyskać od sołtysa (radnego) potwierdzenie przeprowadzonych prac i ilości zużytego materiału na drodze. Powyższe potwierdzenie należy uzyskać niezwłocznie po zrealizowaniu prac a nie później jednak niż w terminie 3 dni od zrealizowania robót. 2.Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 7 dni. 3.Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 4. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie drogi i ilość wbudowanego materiału potwierdzone przez Sołtysa lub Radnego danej wsi. 5.Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 6.Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej) 7.Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, wówczas za te partie materiału zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. 8.Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 rejonach Gminy tj. w jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 9.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne. 10.Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. 11.Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. 3)Wykonanie i odbiór robót 1.Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami zamawiającego. 2.Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek 3.Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią, jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót 4.Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 5.Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 7.Wykonawca może powierzyć wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zabiawola.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach