Przetargi.pl
udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.986.126 zł / słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych/

Powiat Mławski ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Reymonta 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6543409 , fax. 23 6552622
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mławski
  ul. Reymonta 6 6
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 23 6543409, fax. 23 6552622
  REGON: 13037773500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.986.126 zł / słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.986.126 zł., o wartości powyżej 14.000 Euro, a poniżej kwot określonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.000 zł / słownie: piętnaście tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach