Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 290706W w miejscowości Grabina

Gmina Łąck ogłasza przetarg

 • Adres: 09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3841400
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łąck
  ul. Gostynińska 2 2
  09-520 Łąck, woj. mazowieckie
  tel. 24 3841400
  REGON: 61101573800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 290706W w miejscowości Grabina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 290706W w miejscowości Grabina, zlokalizowanej w miejscowości Grabina Gmina Łąck powiat płocki na działkach o nr ew. 63/4, 57, 56/17, 45, 59 z włączeniem do drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 (działka o nr ew. 217).Materiał do wykonania warstwy odcinającej (wzmacniającej podłoże) oraz podbudowy i poboczy dla remontu drogi gminnej nr 290706W zapewnia Inwestor we własnym zakresie.Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:1.Roboty przygotowawcze,-wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, -wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych średnicy 300 mm na przepust rurowy jednootworowy średnicy 500 mm z tworzyw sztucznych na ławie fundamentowej żwirowej z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu betonowymi elementami drobnowymiarowymi na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm,-zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych i telefonicznych rurą dwudzielną arot ps-110. 2.Roboty ziemne,-roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z trans. urobku na odl. 1 km sam samowyład. korytowanie dla odcinka drogi dł. 203,04 x 0,43 x 3,5 = 305,58,-roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z trans. urobku na odl. 1 km sam samowyład. profilowanie istniejącego pasa drogowego, wykonane równiarką - przemieszczenie nadmiaru istniejącej podbudowy (gruzu betonowego) w pobocze bądź w nowoprojektowaną jezdnię 565,07 x 3,5 x 0,1=197,77,-ścięcie poboczy na szer. 0,5 m, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie, 3.Podbudowy,-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi wykonywane mechanicznie dla odcinka drogi o dł 203,04 x 3,5 = 710,64,-wykonanie warstwy odcinającej (wzmacniająca podłoże z pospółki) zagęszczane mechaniczne o gr. 15 cm. dla odcinka drogi o dł 203,04 x 3,5 = 710,64. Materiał Inwestora,-podbudowa z tłucznia betonowego gr. po zagęszcz. 20 cm. dla odcinka drogi o dł 203,04 x 3,5 = 710,64. Materiał Inwestora,-skropienie podbudowy z kruszywa łamanego na drodze emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,7 kg/m2. Cały odcinek drogi 2752,39,4.Nawierzchnie,-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z ac 11w gr. 4 cm - warstwa wiążąca. Cały odcinek drogi 2752,39,-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z ac 8s gr. 4 cm - warstwa ścieralna. Cały odcinek drogi 2752,39. 5.Roboty wykończeniowe,-wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki żwirowej gr po zagęszcz.10 cm na szerokości 0,5m 0,5 x 2 x 768,11 = 768,11. Materiał Inwestora,-ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych,-tarcze znaków drogowych odblaskowych 10 szt + tablice u-9a i u-9b 4 szt + 2 tablice inf (wg projektu org. ruchu);a także wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 1)Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w projekcie technicznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 2)Przekazane Wykonawcom przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót. Mogą być traktowane jako pomocnicze do obliczenia ceny ryczałtowej. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi projekt techniczny oraz STWiOR. Kosztorys (zgodny ze złożoną ofertą) zostanie dostarczony Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 3)Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 4)Tam gdzie w szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, nazwa producenta, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w ww. dokumentach mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi; pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00 100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp tj: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy w Łącku BANK SPÓŁDZIELCZY STARA BIAŁA O/ŁĄCK Nr konta 06 9038 1014 2600 3216 2000 0040 (kopię dowodu wpłaty załączyć do oferty) 5.Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie godzina składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać, iż na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w inny sposób niż określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lack.bipgminy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach