Przetargi.pl
Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Bydgoszcz

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
  ul. Starościńska 1 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs-kwatera.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Bydgoszcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Bydgoszcz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Miejsce świadczenia usług: INTERNATY: Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52 i ul. Chłodzińskiego 5, Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 106, Brodnicy ul. Sienkiewicza 1, Leźnicy Wielkiej bl. Nr 9 (woj. łódzkie). KWATERY INTERNATOWE: Bydgoszcz, Piła, Grudziądz, Chełmno, Grupa, Brodnica, Inowrocław, Toruń, Płock, Leźnica Wielka, Łask, Łódź.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbs-kwatera.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach