Przetargi.pl
Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Warszawa oraz w siedzibie Biura Spółki

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
  ul. Starościńska 1 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs-kwatera.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Warszawa oraz w siedzibie Biura Spółki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pranie wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych w Zespole Warszawa oraz w siedzibie Biura Spółki. Miejsce świadczenia usług: INTERNATY: a) Warszawa ul. Elbląska 6 i 8, ul. Dąbrowskiego 69, ul. Rakowiecka 7, ul. Racławicka 27, Wolnej Wszechnicy 5, b) Sochaczew ul. Lotników 1, c) Sulejówek Pl. Czarnieckiego 3, d) Legionowo ul. Zegrzyńska 17, e) Białobrzegi Os. Wojskowe 19 KWATERY INTERNATOWE: a) Warszawa, b) Piaseczno, c) Mińsk Mazowiecki. BIURO SPÓŁKI ul. Starościńska 1 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbs-kwatera.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach