Przetargi.pl
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych (2 części)

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Nieświeska 54/56 bud. 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6872-535 , fax. 22 6872506
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
  ul. Nieświeska 54/56 bud. 35
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6872-535, fax. 22 6872506
  REGON: 01016514700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych (2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych w podziale na 2 części. Część 1. Dostawa tonerów do FA3 CS620 1 Toner Black szt. 20 2 Toner Cyan szt. 30 3 Toner Magenta szt. 30 4 Toner Yellow szt. 30 Część 2. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do plotera FA0 CS9065 1 1060127804 Cleaning Swabs CS9XXX (50pcs) - patyczki opak. 5 2 29953695 - Lint Free Cloths (2x75Pc) opak. 5 3 29952273 -Eco Solvent Cleaning Fluid 250Ml szt. 8 Szczegółowe opisy w załączniku nr 1 do SIWZ i w załączniku nr 4 do SIWZ - projekcie umowy. 1. Asortyment, w tym elementy wchodzące w jego skład muszą być fabrycznie nowe, tzn. takie, do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowe, nie uzupełniane, nie przerabiane, nie regenerowane, ani nie prefabrykowane. 2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów regenerowanych tj. takich, które wyprodukowano przez samo uzupełnienie środka drukującego lub z pominięciem procesu produkcyjnego. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 4. Zaoferowany asortyment (każdy egzemplarz) musi być: a) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem; b) kompatybilny ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego, tj. nie może ograniczać funkcji i możliwości sprzętu; c) gwarantować jakość wydruku, szybkość schnięcia oraz kolorystykę nie gorszą niż odpowiednie materiały eksploatacyjne produkowane lub firmowane przez producenta fabrycznie opakowany w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego. Każda kaseta z tonerem musi ponadto posiadać zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie, czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany; d) oznakowany kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być trwale umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem. Ponadto na opakowaniu musi znajdować się wykaz urządzeń kompatybilnych z oferowanym asortymentem; e) wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001. 5. Pod nazwą producenta należy rozumieć firmę, pod nazwą której sprzedawany jest zaoferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego asortyment do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zaoferowany asortyment musi posiadać termin ważności/trwałości nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 7. Na dostarczony asortyment Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: a) minimum 12 miesięcznej rękojmi za wady, b) gwarancji obejmującej okres minimum 12 miesięcy, - liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. 8. Wykonawca przejmuje na siebie koszt utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy konieczność odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych ze wskazanych pomieszczeń magazynowych w ciągu 3 dni roboczych od przesłania powyższego zgłoszenia. Obowiązkiem odbioru zużytych opakowań przez Wykonawcę objęte są wszystkie modele ujęte w umowie bez względu na to czy pochodzą od niego czy od innego dostawcy. Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji zwrócone, zużyte materiały eksploatacyjne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wystawić Zamawiającemu w formie pisemnej odpowiednie oświadczenie potwierdzające dokonanie powyższego. Zamawiający nie będzie ponosił związanych z tym żadnych kosztów ani odpowiedzialności. CPV: 30 12 50 10-2 - Tonery CPV: 30 12 40 00-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301250102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.wceo.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach