Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w ilości 75.000 litrów dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Publicznych Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie

Gmina Brańszczyk ogłasza przetarg

 • Adres: 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6794040 w. 47 , fax. 029 6794040
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańszczyk
  ul. Jana Pawła II 45 45
  07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie
  tel. 029 6794040 w. 47, fax. 029 6794040
  REGON: 55066782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.branszczyk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w ilości 75.000 litrów dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Publicznych Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego w ilości 75 000 l dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Publicznych Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i Turzynie wg n/w szkół: 1.1.1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brańszczyku 1.1.2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzciance 1.1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nowych Budach 1.1.4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Białymbłocie 1.1.5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Knurowcu 1.1.6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzynie 1.2 Ogólne wymagania dotyczące zamówienia. 1.2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług Olej opałowy lekki musi się charakteryzować następującymi parametrami: - Gęstość w temp. 100 C, nie wyższa niż - 0,860g/ml - Temperatura zapłonu, nie niższa niż - 56 0C - lepkość kinetyczna w temperaturze 200 C nie większa niż - 6,00mm2/s - Skład frakcyjny: - do 2500 C destyluje nie więcej niż - 65%(V/V) - do 3500 C destyluje, nie więcej niż - 85%(V/V) - zawartość siarki, nie więcej niż - 0,10%(m/m) - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż - 0,3%(m/m) - pozostałości po spopieleniu, nie większa niż - 0,01%/m/m - zawartość wody, nie większa niż - 200mg/kg - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż - 24mg/kg -wartość opałowa, nie niższa niż - 42,6MJ/kg - temperatura płynięcia, nie wyższa niż - -20C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.branszczyk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach