Przetargi.pl
Organizację dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdrażania Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6611000, 6611435, 6611441 , fax. 22 6611471
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3/5 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6611000, 6611435, 6611441, fax. 22 6611471
  REGON: 01572593500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpips.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizację dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdrażania Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdrażania Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załącznik nr 2 do SIWZ pn. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 do SIWZ pn. Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799520002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpips.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach