Przetargi.pl
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w czterech szkołach podstawowych - przetarg II

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, Stary Rynek 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6546441 , fax. 23 6543652
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Mława
  Stary Rynek 19 19
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 23 6546441, fax. 23 6543652
  REGON: 00052482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w czterech szkołach podstawowych - przetarg II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-14-381/11 w roku szkolnym 2013/2014 w czterech szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Opis zadania: Zadanie obejmuje prowadzenie: a) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 32 godziny b) zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 120 godzin c) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych- 368 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach