Przetargi.pl
Dstawa wszczepialnych portów naczyniowych

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ogłasza przetarg

  • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 023 6730543, 6723127 , fax. 023 6730274, 6722764
  • Data zamieszczenia: 2013-10-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
    ul. Powstańców Wielkopolskich 2 2
    06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
    tel. 023 6730543, 6723127, fax. 023 6730274, 6722764
    REGON: 00031162200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalciechanow.com.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dstawa wszczepialnych portów naczyniowych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojemności 0,5ml, Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym z tytanową komorą o pojemności 0,25ml, Uniwersalny adapter do połączenia cewnika z monitorem EKG
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331416240
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalciechanow.com.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach