Przetargi.pl
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice w 2013 r. - demontaż ogrodzeń i grodzenie upraw leśnych

Nadleśnictwo Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6123908 , fax. 048 6123908
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kozienice
  ul. Partyzantów 62 62
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 048 6123908, fax. 048 6123908
  REGON: 67008075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/kozienice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice w 2013 r. - demontaż ogrodzeń i grodzenie upraw leśnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi nie priorytetowe z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6, ust. 1, pkt 1 ustawy o lasach z dn. 28.09.1991 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) w Nadleśnictwie Kozienice w 2013 r., obejmujące ochronę lasu, tj. grodzenie upraw leśnych i demontaż ogrodzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości: Cz. I - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), Cz. II - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Cz. III - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych), Cz. IV - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), Cz. V - 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych), Cz. VI - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/kozienice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach