Przetargi.pl
Wykonanie oraz dostawę kalendarzy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2014 rok

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5560129 , fax. 022 8270843
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5560129, fax. 022 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oraz dostawę kalendarzy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 2014 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa kalendarzy na rok 2014, zgodnie z poniższymi wytycznymi: a) 376 sztuk kalendarzy książkowych, okładka skóropodobna (165 x 235 mm). b) 28 sztuk kalendarzy książkowych, okładka skóropodobna (205 x 260 mm). c) 4 sztuki kalendarzy książkowych, okładka ze skóry naturalnej(205 x 260 mm). d) 331 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych. e) 190 sztuk kalendarzy biurkowych z piórnikiem. 2. Wszystkie objęte zamówieniem kalendarze muszą być nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku. 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) przygotowanie do produkcji i wykonanie kalendarzy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przygotowanie matryc i wytłoczenie na kalendarzach książkowych w prawym górnym rogu roku 2014 a w prawym dolnym rogu loga Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w załączeniu - wersja polskojęzyczna), b) na kalendarzach ściennych trójdzielnych oraz biurkowych z piórnikiem nadrukowanie loga Urzędu oraz danych adresowych z wykorzystaniem jednego koloru (wytyczne w załączeniu), c) dostarczenie kalendarzy Zamawiającemu. 4. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Projekt kalendarium kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych trójdzielnych oraz biurkowych z piórnikiem. - Wzornik okładek (skóropodobna, skóra naturalna) we wskazanym kolorze (ciemny granat) oraz projekt graficzny tłoczeń na kalendarzach książkowych (rok + logo Urzędu) wraz z podaniem rzeczywistych wymiarów tłoczeń i ich rozmieszczenia na okładkach. - Projekt graficzny nadruku loga Urzędu + danych adresowych na kalendarzach ściennych trójdzielnych i biurkowych z piórnikiem wraz z podaniem rzeczywistych wymiarów nadruku i ich rozmieszczenia. 5. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać uwagi Zamawiającego do wyglądu kalendarzy. 6. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie, w ramach wynagrodzenia, wszystkich kalendarzy do siedziby Zamawiającego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy. Dostarczenie kalendarzy odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Urzędu, tj. 8.15 - 16.15. Wykonawca zapewni wyładunek kalendarzy oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia kalendarzy powstałe podczas realizacji dostawy kalendarzy i rozładunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997928
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Estetyka graficzna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach