Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014

Gmina Kadzidło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7618016
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kadzidło
  ul. Targowa 4 4
  07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7618016
  REGON: 55066819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kadzidlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2013/2014 polegające na: - utrzymywaniu w przejezdności wyznaczonych dróg poprzez odśnieżanie pługami, - zmniejszaniu śliskości poprzez posypywanie środkami chemicznymi i materiałami uszorstniającymi. Zakres usług obejmuje: odśnieżanie dróg pługiem - 500 h, odśnieżanie dróg równiarką - 10 h, zmniejszanie śliskości pługo - piaskarką - 30 h, mieszanina piasku z solą (30%) - 40 t., piasek - 10 t
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium w wysokości 1500 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kadzidlo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach