Przetargi.pl
Budowa Pasa pieszo-rowerowego w Wiskitkach polegająca na wymianie nawierzchni ciągu pieszo rowerowego

Urząd Gminy Wiskitki ogłasza przetarg

 • Adres: 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8567212 , fax. 046 8554154
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wiskitki
  ul. Kościuszki 1 1
  96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie
  tel. 046 8567212, fax. 046 8554154
  REGON: 00054654900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug_wiskitki@onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Pasa pieszo-rowerowego w Wiskitkach polegająca na wymianie nawierzchni ciągu pieszo rowerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) grub. 6 i 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - ciąg pieszy wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm niefazowanej na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 5 cm - ciąg rowerowy ustawienie wygrodzeń dla pieszych stalowych słupków ? 100 mm wykonanie przepustu pod wjazdem wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiskitki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach