Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7856585 , fax. 22 7856585
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3 3
  05-155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7856585, fax. 22 7856585
  REGON: 00053898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Leoncin II półrocze 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Leoncin związanych z przebudową i modernizacją dróg w miejscowościach: Stanisławów, Nowe Grochale , Wincentówek, Leoncin, Nowa Mała Wieś. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i modernizację nawierzchni dróg, polegający na ułożeniu nakładki asfaltowej grubości 7 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm) na istniejącej podbudowie, dla których właścicielem jest Gmina Leoncin. W skład robót wchodzą zadania: zadanie od nr 1 -7 dot. modernizacji nawierzchni dróg polegającej na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego i gruzu ceglano - betonowego, zadanie nr 8 pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 131 w miejscowości Nowe Grochale od km 0+000 do 0+300 w miejscowości Nowe Grochale dz. nr ew. 131 długości 300 mb, szer. 3,0 m. Szczegółowy zakres robót określają załącznik nr 7 i załącznik nr 7A do niniejszej specyfikacji tj. przedmiary robót oraz opis zadań przeznaczonych do remontu i modernizacji nawierzchni dróg w II półrocze 2016 r. Zadanie należy wykonać jako typowa modernizacja i przebudowa nawierzchni i jest dostosowana do obecnych warunków drogowych po istniejącym śladzie drogi. Gmina, jako zarządca drogi odstępuje od wymogu przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowanie o udzielnie zamówienia w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leoncin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach